Göm menyn

 

Konsortiet Industriella Energisystem

Konsortieledare

Simon Harvey, Chalmers

 

Problemområde

Industrin står för cirka 35% av energianvändningen i Sverige och är näst största emittent av koldioxid. Det finns därför både ekonomiska och miljömässiga skäl att se energi som en strategisk fråga för många industrier. De industriella energisystemen behandlas ur såväl tekniska, ekonomiska som samhällsvetenskapliga aspekter. Bidragen från samhällsvetenskap och ekonomi gäller till exempel forskning om industrins förmåga - i form av tid, personliga resurser och kunskaper - att ta till sig ny forskning. Det handlar också om organisationernas förmåga att samtidigt ta hänsyn till tekniska, ekonomiska, miljömässiga och strategiska aspekter. Forskningen i konsortiet koncentreras på användning av biobränslen, energieffektivisering och politiska styrmedel.

 

Forskningsinriktning

Konsortiet har startat med tre områden, varav rationella åtgärder för ökad energieffektivitet inom industrin har kommit längst. Pappers- och massaindustrin är intressant att studera, eftersom den är en stor energianvändare och har stor potential för energieffektivisering. Här har man i ett par år studerat Skoghalls massa- och pappersbruk i Värmland (i samverkan med ägaren StoraEnso). De praktiska försöken att minska energibehovet genom teknisk effektivisering - och vilka begränsningar de möter - studeras på plats. I det tvärtekniska samarbetet utvecklas nya metodiska verktyg för att förbättra den interna energieffektiviteten. Nya forskningsområden är hur ny energiteknik används rationellt under olika typer av styrmedel, åtgärder för att minska elanvändning i industrin och kostnadseffektiva åtgärder för att påverka växthuseffekten. Strategiskt beslutsfattande rörande energi syftar till att stärka konkurrenskraften i svensk industri genom att studera existerande beslutsprocesser och beslutsstöd och att utveckla nya metoder för strategiskt beslutsfattande i situationer då energianvändning är av stor betydelse. Rationell biobränsleanvändning i industrin undersöks i några delprojekt, där kombinationer av bränslen till kombinerad värme- och elproduktion i kraftvärmeverk står i centrum. Genom att anlägga systemaspekter kan man hitta lämpliga kombinationer av biobränslen och kombinationer med naturgas.

 

Doktorandprojekt

Engagerade handledare och seniorforskare inom konsortiet

lProgram Energisystem logga

 

Chalmers logga

 

KTH logga

 

Linköpings universitet logga

 

Uppsala universitet logga


Sidansvarig: sarah.broberg.viklund@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-09-30