Göm menyn

Slutrapportering av projekt som tilldelades pedagogiska utvecklingsmedel 2014

Bakgrund

I syfte att ytterligare främja utvecklingsarbetet vid Linköpings universitet och som en del av det pedagogiska språnget utlyste Linköpings universitet 2013-11-07 pedagogiska utvecklingsmedel till sen sammanlagd summa om 2 000 tkr, inkluderande ersättning för overheadkostnader. Lägsta och högsta sökbara summa (exklusive overheadkostnader) per projekt var 75 kkr respektive 250 kkr.

Beslut

Efter beredning inom Centrum för undervisning och lärande och diskussion i Rektors strategiska råd för utbildning beslutar rektor om att fördela ovan nämnda pedagogiska utvecklingsmedel till de 7 projekt (av totalt 47 inkomna ansökningar). Nedan presenteras slutrapporter av de 7 projekten.


Bendrik, Christina – HUG/Clinicum: Virtuella laborationer – kan IT-stödd simulering av farma­kologiska processer öka studenternas för­ståel­se? - Slutrapport


Berg, Astrid – ISV: Att lära sig ”se” med filmen som redskap. Ett pro­­jekt med syfte att utveckla den naturveten­skapliga labora­tionen och exkursionen. - Slutrapport


Foo Jody – IDA: Föreläsningar med integrerade programme­rings­­­­labo­ra­tio­ner: aktivt studentdeltagande och åter­koppling till före­läsa­ren för an­pass­ning av läraktivi­teter. - Slutrapport


Färnqvist, Tommy – IDA: Pedagogiska aspekter på införandet av e-läro­medel i data­struktur och algoritmkurs. - Slutrapport


Norrman, Charlotte - IEI: Expanderad rymd för lärande. - Slutrapport


Quisbert, Hugo – IEI: Where Google Maps don’t dare … Att visualisera lärande­mål, utbildningsmål och examensmål. - Slutrapport


Wihlborg, Elin – IEI: Fritt fall: Case-pedagogik för djupinlärning av statsvetens­kaplig reflektionskompetens. - Slutrapport


 

 


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-18