Göm menyn

Slutrapportering av projekt som tilldelades pedagogiska utvecklingsmedel 2015

Bakgrund

I syfte att ytterligare främja pedagogiskt utvecklingsarbete vid Linköpings universitet och som en fortsatt del i det Pedagogiska språnget utlyste Didacticum 2015-03-27 pedagogiska utvecklingsmedel till en sammanlagd summa om 2 000 tkr.

Efter beredning inom Didacticum och beslut i Didacticums styrelse utökades den sammanlagda summan till 2 385 tkr.

Beslut

Efter beredning inom Didacticums styrelse beslutar rektor om att fördela ovan nämnda pedagogiska utvecklingsmedel till de 9 projekt (av 41 inkomna ansökningar). Nedan presenteras slutrapporter av de 9 projekten. 


Abrahamson, Sofie - IKK: SVUS-IKT (IKT-resurser för svenska för utländska studenter) - Slutrapport


Alm, Fredrik - IBL: Progressiv kamratrespons: från skriftlit monolog till feedback-dialog - Slutrapport


Enberg, Cecilia - IEI: Det internationella klassrummet - pedagogiska utmaningar och möjligheter - Slutrapport


Kreitz-Sandberg, Susanne - IBL: Recycling knowledge: Återkoppling och vetenskapligt skrivande - Slutrapport


Nilsson, Peter - IBL: Målstyrt lärande genom en flipppad internationell campuskurs


Oskarsson, Björn - IEI: Förbättrat lärande av utredningsmetodik - Slutrapport


Palm, Elin - IKK: Etik med volym - det småskaliga humanistiska seminariet på storskaliga tekniska program - Slutrapport


Samuelsson, Christina - IKE: Lärande i interaktion. Att använda experts by experience (personer med afasi) i logopedutbildningen - Slutrapport


Samuelsson, Marcus - IBL: Simuleringsbaserat lärande för utveckling av blivande lärares ledarskapsförmåga - Slutrapport


 

Pedagogiska utvecklingsmedel 2015

I syfte att ytterligare främja pedagogiskt utvecklingsarbete vid Linköpings universitet och som en del av Pedagogiska språnget utlyser Didacticum pedagogiska utvecklingsmedel till en sammanlagd summa om 2 000 tkr. Högsta sökbara summa är 300 tkr (inklusive OH).

Projekten förväntas vara en del av universitetets arbete för pedagogisk utveckling och ha koppling till Linköpings universitets övergripande strategi att nå bästa kvalitet i utbildningen.

Vilka projekt som beviljades medel? - Beslut

Ansökningsmall

Instruktioner för slutrapportering

Pedagogical development funding 2015

In order to further support pedagogical development at Linköping University and as a part of the Pedagogical leap (Pedagogiska språnget), Didacticum announces pedagogical development funding of totally 2 000 000 SEK. The largest sum to apply for is 300 000 SEK (inclusive OH).

The projects are expected to be part of the university’s efforts to support pedagogical development and also have a connection to Linköping University’s overall strategy aiming at highest possible quality in education.

 


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-28