Göm menyn

V-modell av projektmodellen


Kort beskrivning av varje fas i Lips-modellen

Modellen innehåller tre olika faser. FÖRE, UNDER och EFTER utförandet av projektet.
Beslut om projektets fortskridande görs vid ett antal beslutspunkter. Beslutspunkterna läggs ofta mellan ett projekts olika faser eller efter en milstolpe. 

FÖRE

Under förefasen ges uppdraget och utförandet av projektet planeras. Man definierar vad man ska göra i en kravspecifikation och hur man ska göra det i en systemskiss. Aktiviteter identifieras och man planerar resurser och tid. Planen för projektets utförande sammanställs i en projektplan.

Denna fas måste utföras noga. Görs planeringen fel kan man aldrig få ett lyckat projekt. Den flacka lutningen i LIPS-modellen indikerar att man inte kommer så djupt ner i detaljer under denna fas, men att fasen har en betydande utsträckning i tiden.
Efter beslut av beställaren kan nästa fas starta.

UNDER

Man utför projektet och dess aktiviteter i underfasen. Detaljerade specifikationer skapas. Aktiviteterna utförs, dokumenteras och testas. Kontinuerlig rapportering till beställaren sker med hjälp av mötesprotokoll och statusrapporter. Fasen avslutas oftast med ett systemtest.

Den djupa V- formen på utförandefasen visar att man nu utför projektet ned till minsta detalj. Det man specificerar och konstruerar på nedflanken, testas på motsvarande nivå på uppflanken. Det innebär t.ex. för ett konstruktionsprojekt att designspecifikationen, som finns tidigt i fasen testas i ett systemtest i slutet av fasen. En kod som skrivs djupare ned i V:et testas på samma djup.

Den skuggade konturen av V:et representerar att olika arbetsmodeller måste användas under denna fas.

EFTER

I efterfasen överförs projektresultatet till beställaren och projektet avslutas. Här gör man också en utvärdering av projektet.

Denna fas markeras i LIPS med en flackare lutning då inga större förfiningar görs av projektets resultat, men att slutförandet av projektet ofta tar betydande tid. Detta kanske är det svåraste med ett projekt. Att få det avslutat!

Vill du läsa mera om Lips-modellen?

Lips-modellen och dess mallar beskrivs i boken "Projektmodellen Lips", Tomas Svensson och Christian Krysander,  utgiven av Studentlitteratur (ISBN 978144075259).


Sidansvarig: tomas.svensson@liu.se
Senast uppdaterad: 2012-02-10