Göm menyn

Pedagogisk utveckling inom Högre Utbildning: Lärande för hållbar utveckling

Inom ramen för kursen Pedagogisk utveckling i högre utbildning (PUHU), 3 HP, erbjuder Didacticum hösten 2019 en kursomgång inriktad mot lärande för hållbar utveckling. Kursen innehåller fyra moduler med följande fokus:

 1. Globala utmaningar i relation till den egna utbildningen
 2. Utbildning och lärandemål för hållbar utveckling
 3. Lärandeaktiviteter för hållbar utveckling
 4. Eget projekt

Kursomgången examineras löpande genom förberedelser inför och aktivt deltagande vid de olika kurstillfällena. Slutexaminationen genomförs på samma sätt som i PUHU, det vill säga genom presentation av ett eget pedagogiskt utvecklingsprojekt kopplat till kursomgångens tema. Inom ramen för denna kursomgång har vi valt att precisera lärandemålen för PUHU i förhållande till lärande för hållbar utveckling enligt följande:

Kunskap och förståelse

 1. Kritiska reflektera över det egna ämnesområdets betydelse för möjligheterna att främja en hållbar utveckling genom ett eller flera av de globala målen i Agenda 2030.
 2. Identifiera grundläggande antaganden inom det egna ämnesområdet och ställa dessa i relation till de globala målen i Agenda 2030.
 3. Identifiera och kritiskt granska normer och värderingar kopplade till sättet att bedriva utbildning inom det egna ämnesområdet vid LiU.
 4. Kritiskt granska vilka kompetenser man för närvarande har som mål att utveckla hos studenter på den egna utbildningen
   

Färdighet och förmåga

 1. Identifiera och på den egna utbildningen genomföra ett undervisningsmoment med ett innehåll/upplägg som bidrar till att främja strategiska kompetenser för hållbar utveckling
   

Värderingar och förhållningssätt

 1. Medvetandegöra sina egna och andras värderingar i relation till samhällsutmaningarna i Agenda 2030
 2. Uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till lärandemål i de egna utbildningarna i relation till målen i Agenda 2030

Det kommer vara möjligt att delta via Zoom de första tre tillfällena. Kontakta kursledningen om ni behöver delta på distans så meddelar vi vilka eventuella förberedelser som i så fall krävs. Kursen kan ges på engelska om så önskas.

Se vidare kursplan


Educational Development in Higher Education: Learning for Sustainable Development

Within the scope of the course Educational Development in Higher Education, Didacticum will during the fall of 2019 offer a course edition focused on learning for sustainable development. The course edition will feature four modules:

 1. Global challenges in relation to educational programmes
 2. Education and learning goals for sustainable development
 3. Learning activities for a sustainable development
 4. Own project

Knowledge and understanding

 1. Critically reflect upon the own subject domain’s impact on the possibilities to foster a sustainable development through one or several of the sustainable development goals as presented in Agenda 2030
 2. Identify basic assumptions of the own subject domain and relate those to the sustainable development goals as presented in Agenda 2030
 3. Identify and critically reflect upon norms and values associated with education and teaching within the own subject domain at LiU.
 4. Critically investigate the competencies currently developed in students at one of the degree programmes of the course participant

Proficiency and ability

 1. Identify and, in your own teaching, conduct learning activities with contents and format that are aimed to promote strategic competencies for a sustainable development

Attitudes and values

 1. Demonstrate awareness of your own values and those of others in relation to the global challenges in Agenda 2030
 2. Demonstrate a critical attitude to learning goals in existing degree programmes of the learner’s home teaching in relation to the goals in Agenda 2030

 

Contact Monika Samuelsson, monika.samuelsson@liu.se

KURS 1901 (Lärande för hållbar utveckling)

Kursdagar: 16 september, 7 oktober, 11 november, 16 december 2019

Kursansvarig: Cecilia Enberg, cecilia.enberg@liu.se, Ola Leifler, ola.leifler@liu.se 

Sista anmälningsdag: 1 september

Anmälan - ange datum för kursstart

 

INFORMATION

Kursadministration: 
Monika Samuelsson, monika.samuelsson@liu.se

Kostnad: 3 000:-

Lokal: Didacticums lokaler, Studenthuset, plan 5, Campus Valla

 

Anmälan - ange datum för kursstart

 


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-28