Göm menyn

Tema Pedagogisk utveckling inom högre utbildning

Didacticum arrangerar sex workshops inom "Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning", ht 2019 och vt 2020. Läs mer om dem här:


 

Jämlik utbildning i heterogena studentgrupper

 • vt 2020: 20 januari 09.15-12.00
 • Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
 • Ann Werner och Anna Lundberg

Vad händer då grupper och individer, med olika erfarenheter, förkunskaper, förväntningar och bakgrunder, möts i högre utbildning? Vad händer med lärandet? Tror vi lärare att villkoren för kunskapsinhämtning är lika, eller att det uppstår hierarkier i våra undervisningssalar? Hur strävar vi mot att bedriva en jämlik utbildning?  Och vilka utmaningar innebär det för lärare inom högre utbildning när olika grupper möts under föreläsningar, laborationer och i seminarierum?

Välkommen till en workshop med fokus på grupprocesser och jämlikt lärande i sammansatta grupper med olika förkunskaper och bakgrunder. Tillfället inleds med en kort introducerande inramning. Därefter arbetar vi casebaserat med utgångspunkt i det initiala ramverket. Avslutning sker genom diskussion i helgrupp av de case som bearbetats, med fokus på  undervisningsmetoder och undervisningspraktik.

Anmälningsformulär


 

Förebyggande bemötande - normer och hbtq-fokus

 •  24 februari, kl. 09.15-12.00
 • Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
 • Emilia Åkesson  

Hur kan vi förebygga att svåra situationer och kränkningar uppstår i möte med studenter? Hur skapar vi ett likabehandlingsperspektiv i praktiken i undervisningen?

Välkomna till en workshop som bearbetar begrepp såsom normer, normkritik, heteronormativitet, cis samt hbtq. Med förankring i aktuell forskning på området ges expempel på effekter av begränsande normer i samhället och hur detta går att koppla till undervisning och bemötande. Föreläsningsinslag växlas med interaktiva moment där vi arbetar med praktiknära exempel för att tillsammans testa och undersöka vad förebyggande och främjande arbete kan innebära inom detta område.

Emilia Åkesson är doktorand i pedagogik och undervisar på lärarutbildningen. Emilia har utbildat yrkesverksamma i drygt tio år om inkludering och likabehandling. 

Anmälningsformulär


 

Det internationella klassrummet del 1 och 2

 • vt 2020: 2 mars 13.15-16.00
 • Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
 • Cecilia Enberg Det internationella klassrummet del 1

 

 • ht 2019: 24 oktober 13.15-16.00
 • Didacticums Flexsal L, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
 • vt 2020: 23 mars, 13.15-16.00
 • Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
 • Cecilia Enberg Det internationella klassrummet del 2

Som lärare möter man det internationella klassrummet i flera olika skepnader; på internationella masterprogram med en blandning av svenska studenter och studenter från hela världen, varav en del betalande och andra inte; på enstaka kurser som är avsedda för bara utbytesstudenter; och/eller på kurser med en blandning av programstudenter och utbytesstudenter. Att gå in i ett internationellt klassrum innebär utmaningar och möjligheter av olika slag. På dessa seminarier står får ni ta del av såväl ett student-, lärar- och forskarperspektiv på dessa. Ni får även möjlighet att diskutera de utmaningar och möjligheter som ni själva har upplevt av det internationella klassrummet samt inventera vilka perspektiv och synsätt som ni själva bär med er som lärare i ett internationellt klassrum. Det första seminariet fokuserar huvudsakligen på utmaningar medan det andra huvudsakligen fokuserar på möjligheter. 

Anmälningsformulär


 

Juridik frågor för lärare

 • 19 nov 09.15-12.00
 • Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
 • Elisabet Permvall

Många lärare brottas med att hantera svåra situationer som på olika sätt påverkar såväl studenters som lärares arbetsmiljö. Frågor om såväl lärares som studenter rättssäkerhet, skyldigheter, rättigheter och fysiska säkerhet aktualiseras allt oftare. Samtidigt ökar och förändras förväntningarna på oss som lärosäte utifrån såväl samhället i stort som från studenter - breddad rekrytering, livslångt lärande, ökad globalisering och fler studenter med olika behov och förutsättningar. Hur kan lärosätena utveckla verksamheten för att möta dessa utmaningar och förväntningar från samhälle och studenter över tid?

Syftet med workshopen är att belysa och diskutera juridiska frågor som är aktuella för lärare på LiU. Elisabet Permvall håller i workshopen och kommer ge exempel utifrån hennes långa erfarenhet.

Anmälningsformulär


 

Att möta studenter med funktionsvariationer

 • ht 2019: 10 dec 09.15-12.00 
 • Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
 • vt 2020: 14 maj 09.15-12.00
 • Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla

Universitetsstudier kräver ett fungerande akademiskt språk framförallt skriftligt och många studenter behöver extra stöd för att utveckla sitt språk vilket ställer krav på undervisningssituationen. Det är inte bara studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter som har utmaningar i sitt lärande, men det är en grupp som ökar. Hur kan jag som lärare bemöta dessa studenter? Vilka rättigheter och skyldigheter har både lärare och studenter? Finns det hjälp för mig som lärare att få? Åsa Löwgren och Anneli Högström från studenthälsan guidar oss tillsammans med Ulrika Örtenberg från språkcentrum. Emilia Åkesson leder workshopen.

Anmälningsformulär


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-10