Göm menyn

Tema: Att möta en heterogen studentgrupp

Didacticum arrangerar sex workshops inom temat "Att möta en heterogen studentgrupp" vt 2020.

Dessa workshops kommer att arrangeras via Zoom. Du får en länk i din inbjudan. För att upplägget ska fungera så bra som möjligt nu när mötet blir digitalt, finns en maxgräns på 10 deltagare.

Välkommen med din anmälan!


Klicka på länken till den workshop som du är intresserad av för mer information och anmälan:

 

Förebyggande bemötande - normer och HBTQ-frågor 2020-02-24

En internationell lärmiljö - utmaningar och möjligheter 2020-03-02

Studenter med funktionsvariationer och akademiska insatser: lärarens befogenheter och skyldigheter ur ett rättsligt kvalitets- och rättvise perspektiv 2020-03-12

Juridik för lärare 2020-04-22

Jämlik utbildning i heterogena studentgrupper 2020-05-04

Att möta studenter med funktionsvariationer 2020-05-14


Förebyggande bemötande - normer och hbtq-fokus

 • 24 februari, kl. 09.15-12.00
 • Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
 • Emilia Åkesson  

Hur kan vi förebygga att svåra situationer och kränkningar uppstår i mötet med studenter? Hur skapar vi ett likabehandlingsperspektiv i praktiken i undervisningen?

Välkomna till en workshop som bearbetar begrepp såsom normer, normkritik, heteronormativitet, cis samt hbtq. Med förankring i aktuell forskning på området ges exempel på effekter av begränsande normer i samhället och hur detta går att koppla till undervisning och bemötande. Föreläsningsinslag växlas med interaktiva moment där vi arbetar med praktiknära exempel för att tillsammans testa och undersöka vad förebyggande och främjande arbete kan innebära inom detta område.

Emilia Åkesson är doktorand i pedagogik och undervisar på lärarutbildningen. Emilia har utbildat yrkesverksamma i drygt tio år om inkludering och likabehandling. 

Anmälningsformulär


En internationell lärmiljö - utmaningar och möjligheter

 • 2 mars 13.15-16.00
 • Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
 • Cecilia Enberg, Robert Aman, Elisabetta Deidda, Cynthia Epenza

Som lärare möter man det internationella klassrummet i flera olika skepnader; på internationella masterprogram med en blandning av svenska studenter och studenter från hela världen, varav en del betalande och andra inte; på enstaka kurser som är avsedda för bara utbytesstudenter; och/eller på kurser med en blandning av programstudenter och utbytesstudenter. Att undervisa i, eller som student vara en del av, en internationell lärmiljö innebär utmaningar och möjligheter av olika slag. Detta seminarium sätter fokus på de utmaningar som studenter och lärare kan uppleva i en internationell lärmiljö. Seminariet kommer att hållas på engelska. 

 


Studenter med funktionsvariationer och akademiska insatser: Lärarens befogenheter och skyldigheter ur ett rättsligt kvalitets- och rättvise perspektiv

 • 12 mars 13.15-16.00
 • Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
 • Rikard Sahlin

Sedan högskolan fick i uppdrag att aktivt främja en breddad rekrytering har antalet studenter med funktionsvariation ökat. Grundtanken med breddad rekrytering är att säkerställa att den mångfald som återfinns i samhället även ska avspeglas i vilka som läser på högskolan.

Hur ska eller bör läraren förhålla sig till enskilda studenter som gör anspråk på en viss typ av akademisk tillgänglighetsåtgärd? Kan en anpassad examination i form av hemtentamen istället för salstentamen utgöra en otillbörlig förmån eller en nödvändig tillgänglighetsåtgärd? Kan en sådan anpassning utgöra ett högskolemässigt kvalitetshot?

Syftet med den här workshopen är att ge deltagarna ökad insikt kring lärarens rättsliga förhållningssätt till studenter med funktionsvariation. På workshopen introduceras akademisk tillgänglighet i termer av rättvisa, kvalitet och autonomi. Därefter får deltagarna reflektera i mindre grupper över huruvida ett urval av tillgänglighetsåtgärder påverkar olika akademiska ämnesdiscipliner. Avslutningsvis diskuteras vad läraren kan eller bör göra för att tillgängliggöra kursplanen utan att göra avkall på högskolelagens kvalitetskrav.

 


Juridik för lärare

 • 22 april 13.15-16.00
 • Digitalt i Zoom
 • Elisabet Permvall

Många lärare brottas med att hantera svåra situationer som på olika sätt påverkar såväl studenters som lärares arbetsmiljö. Frågor om såväl lärares som studenters rättssäkerhet, skyldigheter, rättigheter och fysiska säkerhet aktualiseras allt oftare. Samtidigt ökar och förändras förväntningarna på oss som lärosäte utifrån såväl samhället i stort som från studenter: breddad rekrytering, livslångt lärande, ökad globalisering och fler studenter med olika behov och förutsättningar. Hur kan lärosätena utveckla verksamheten för att möta dessa utmaningar och förväntningar från samhälle och studenter över tid?

Syftet med workshopen är att belysa och diskutera juridiska frågor som är aktuella och relevanta för lärare på LiU. Du bidrar med dina exempel, problem eller erfarenheter genom diskussioner med andra lärare under ledning av Elisabet Permvall som också delar med sig av sin långa erfarenhet från LiU.

Vet du att du vill ta upp någon särskild fråga eller särskilt viktigt område är det bra om du kan meddela det i samband med din anmälan.

Anmälningsformulär Anmäl dig senast 17 april.

 


Jämlik utbildning i heterogena studentgrupper

 • INSTÄLLD!
 • Digitalt i Zoom
 • Ann Werner och Anna Lundberg

Vad händer då grupper och individer, med olika erfarenheter, förkunskaper, förväntningar och bakgrunder, möts i högre utbildning? Vad händer med lärandet? Tror vi lärare att villkoren för kunskapsinhämtning är lika, eller att det uppstår hierarkier i våra undervisningssalar? Hur strävar vi mot att bedriva en jämlik utbildning?  Och vilka utmaningar innebär det för lärare inom högre utbildning när olika grupper möts under föreläsningar, laborationer och i seminarierum?

Välkommen till en workshop med fokus på grupprocesser och jämlikt lärande i sammansatta grupper med olika förkunskaper och bakgrunder. Tillfället inleds med en kort introducerande inramning. Därefter arbetar vi casebaserat med utgångspunkt i det initiala ramverket. Avslutning sker genom diskussion i helgrupp av de case som bearbetats, med fokus på  undervisningsmetoder och undervisningspraktik.

Anmälningsformulär Anmäl dig senast 22 april.


Att möta studenter med funktionsvariationer

 • 14 maj 09.00-11.00
 • Digitalt i Zoom
 • Emilia Åkesson, Åsa Löwgren, Anneli Högström och Ulrika Örtenberg

Universitetsstudier kräver ett fungerande akademiskt språk framförallt skriftligt och många studenter behöver extra stöd för att utveckla sitt språk vilket ställer krav på undervisningssituationen. Det är inte bara studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter som har utmaningar i sitt lärande, men det är en grupp som ökar. Hur kan jag som lärare bemöta dessa studenter? Vilka rättigheter och skyldigheter har både lärare och studenter? Finns det hjälp för mig som lärare att få? Åsa Löwgren och Anneli Högström från studenthälsan guidar oss tillsammans med Ulrika Örtenberg från språkcentrum. Emilia Åkesson leder workshopen.

Anmälningsformulär Anmäl dig senast 7 maj.


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-23