Göm menyn

Centrum för Biomedicinska Resurser (CBR)

CBR, Centrum för Biomedicinska Resurser, administrerar och sköter samtliga anläggningar för försöksdjur på Linköpings Universitet. Konkurrenskraftig och excellent forskning är beroende av en väl fungerande miljö för försök som involverar djur och vi har de senaste åren förnyat samtliga av våra lokaler för djurförsök. Det är forskningens unika behov som ligger till grund för hur vi driver och planerar för våra verksamheter.

Forskare med behov att utföra ett projekt som avser försöksdjur kan kontakta oss på CBR för att få mer information om försöksdjurutbildningen vi bedriver på Linköpings Universitet. Vi kan vara behjälpliga i planering av studier, utformning av etikansökan och hjälpa till med de aktuella försöken. Vi har mycket erfaren och utbildad personal som både sköter om djuren och som kan medverka i forskningen.

Om du är forskare och planerar göra djurförsök eller har frågor, tveka inte att kontakta oss på order.cbr@liu.se.

All information för CBRs användare finns på Team_CBR users

 

CBR, Center for Biomedical Resources, administers and manages all facilities for animal experiments at Linköping University. Competitive and excellent research depends on a well-functioning environment for experiments involving animals and in recent years we have renewed all our animal facilities. It is the unique needs of research that determine how we operate and plan our operations.

Researchers with a need to carry out a project involving animal experiments can contact us at CBR for more information about the education needed for research involving animals. We can assist in planning the studies, preparing an ethical application and help with the carrying out the experiments. We have an experienced and trained staff who takes care of the animals and can participate in the research.

If you are a researcher and plan to do animal experiments or have questions, please do not hesitate to contact us at order.cbr@liu.se.

All information for CBRs users is at Team_CBR users

 

 

 

 


Sidansvarig: CBR10@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-02