Göm menyn

Från infomöte Campus LiU

Studenthuset och fortsatta arbeten i och runt huset och hela campus samt planerna för Zenit och D-huset stod på agendan på Campus LiU-mötet den 25 november.

Styrgruppens ordförande P-O Brehmer inledde med att visa en artikel ur Corren från 14 november med rubriken ”Det blev som vi hoppades”. Studenternas uppskattning av Studenthuset ser vi dagligen; mycket möten och många studenter i huset.

Anders Berg, projektledare på Akademiska hus, gläder sig åt alla som tagit huset till sig och att det verkligen blev ett myller av folk i det.
Men en del utmaningar återstår:

 • Grönytor har gjorts om och laddstolpar har satts upp.
 • Vattentrycket har inte räckt till i lunchrusningen vilket orsakat problem på våningarna högst upp. Det problemet ska vara åtgärdat nu.
 • Brandlarmen, framför allt för köket, var fel inställda. Arbete med att åtgärda pågår.
 • Justering av ventilation och belysning är i stort sett klart.
 • Golvboxarnas lock ska bytas till en lösning som är enklare att hantera. Golvboxarna innehåller elkontakter och laddkontakter etc.
 • LiU har lämnat in en hel del tilläggsbeställningar. Till exempel fler uttag för belysning och datorer. Arbetet pågår och ska kompletteras ytterligare.
 • Låsning av huset och olika delar har också gåtts igenom och justerats. Några lås på plan 7 återstår.
 • Mekaniken i entrédörrarna har bytts ut eftersom dörrarna ibland blåst upp.
 • De tysta miljöerna är enligt en del klagomål inte så tysta som de ska vara. Det ska göras mätningar om ljud läcker mellan tysta rum. Det kan bero på att samtliga dörröppningar är anpassade för rullstol.
 • Ibland har de öppningsbara fönstren gått i baklås. Lösning kommer.
 • Solljus lyser in i huset, bland annat tidigt på morgonen, vilket besvärat vissa. Solskydd ska sättas upp invändigt. Det utvändiga skyddet är enbart till för klimatet i huset.

Miljöklass Guld för huset innebär att en del verifieringsarbete ska göras. Till exempel ska enkäter gå ut till personalen i huset om hur de tycker att huset fungerar. Det ska dessutom göras radonmätningar.

Corson utanför Studenthuset är blockerad av cyklar. En utredning startar i december för att hitta en lösning för hela området runt Key-huset, Zenit och Studenthuset. Lösningar ska förhoppningsvis vara klara till våren. I samband med att självkörande bussar inom kort kommer trafikera Corson har det kommit in många synpunkter om just cyklar och cyklande.

Bild: Presentation från infomötetOckså för LiU:s del återstår en del arbete med att göra klart Studenthuset. Frida Ekman, projektledare, listade några saker.

 • Leveranser av växter och konst. Konstprojektet görs tillsammans med Statens konstråd.
 • Rent allmänt går Studenthuset över till ett förvaltningsläge. Men det kommer att behövas en grupp som jobbar vidare med att huset fungerar som det var tänkt för studenter, och därför ska nu en bostadsrättsförening starta inom kort.

Det har kommit in förbättringsförslag:

 • Många av dessa handlar om cyklarna och cykelparkeringar. Utredning startar som sagt inom kort.
 • Mikrovågsugnar är också ett område många nämner. Det ska utredas om det ska bli fler ugnar eller rent av fler studentkök.
 • Det kan också behövas fler tysta läsplatser. Ska ses över om det finns andra platser på campus där det kan bli tysta läsplatser.
 • Det kommer dynor till lövverket inom kort.

Fortsätt att lämna in förbättringsförslag! Det finns en whiteboard i biblioteket och flera andra vägar för den som vill lämna synpunkter.

 

Nya projekt

 • Utomhusmiljön på Campus Valla kommer att förändras med förarlösa bussar.
 • Pilotprojekt i Kåkenhus med kombinerade arbetsplatser och tentalokaler i de resursrum som finns. Ska utvärderas nästa år.
 • Nya lärosalar i Fysikhuset som kan användas vid digital examination.

D-huset och Zenit

 • Inflyttning under hösten 2020. Byggnationen pågår i båda husen. Tidplanen håller väldigt bra.
 • Riskbedömning görs i början av året. Möbelbeställning görs i vår. Flera öppna informationsmöten kommer att hållas.
 • Det är dags att börja rensa i alla sina grejer inför flytten. Erfarenheten säger att det är bra att tänka på sådant så tidigt som möjligt.
 • I D-huset blir trappan som en mindre variant av Lövverket, med torg inomhus. ”Det Stora lyftet” kommer att ge mer ljusflöde.
 • Zenith får ett svävande mötesrum. Det är till för främst externa möten. En ”Black Box”.
 • Medarbetare som ska flytta in kommer att få tillfälle att göra studiebesök. Tidpunkter kommer inom kort. Det är en byggarbetsplats så säkerheten måste garanteras först.

Nästa infomöte blir i början av 2020. Inbjudan kommer efter helgerna.

 

Se presentationen från mötet (pdf)

 

 


Björn Stafstedt 2019-11-25
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-27