Göm menyn

Infomöte om beslutet

Intresset för att få veta mer om Campus LiU 2015-projektet efter styrelsens beslut var så stort att man fick byta lokal. Men så fick man också veta det mesta om arkitektur, ekonomi och tidplaner.

Universitetsdirektör Kent Waltersson inledde mötet med att förklara något om själva beslutet. Frågan om Campus LiU 2015 har funnits med länge, även i styrelsen. Det var i november 2013 som styrelsen tog beslut om att ge rektor i uppdrag att teckna projekteringsavtal. Det är det förberedelsearbete som pågått fram till nu.

Styrelsen har också uttryckt att hyreskostnaderna inte får överstiga 15 procent av universitetets totala omsättning. Enligt den budget som nu ligger hamnar vi strax under, som högst på 14,5 procent.
Styrelsen gav också rektor i uppdrag att söka tillstånd för att teckna hyreskontrakt för längre än tio år, som är det normala. Beslut om detta tas av regeringen.
Dessutom ska universitetet arbeta vidare med lokaleffektivisering enligt den rapport som är framtagen och man ska fortsätta jobba med fördelning av lokalkostnaderna.

Det var ett attraktivt erbjudande som styrelsen hade att ta ställning till, menade Kent Waltersson. Det rekordlåga ränteläget spelar oss i händerna. Men också det sätt som vi jobbat fram förslaget. En väl genomförd process med mycket diskussion, dialog och förankring, både internt men också med Akademiska hus och med arkitekterna. Nu ska vi fortsätta jobba i dialog, men nu handlar det inte om OM vi ska bygga, utan om HUR.

Karolina Ganhammar presenterar Campus LiU 2015.Förarbetena med Campus LiU 2015 har pågått sedan 2012, i projektet men också i styrgruppen och i fyra arbetsgrupper som tagit fram visionsdokument. I det fortsatt arbete finns styrgruppen kvar liksom fler referensgrupper.
Karolina Ganhammar visade skisser på hur det nya huset och det ombyggda D-huset kommer att se ut. (Se presentation längst ner på sidan). Hon berättade också om att det nya studenthuset kommer att bli energisnålt, vi får en tydlig entré till Campus Vall, vi kommer att kunna samla administrationen och flytta hem samverkan som nu finns på Mjärdevi.

Byggnaden Origo kommer att demonteras och byggnadsmaterialet återvinnas, annat material kan bjudas ut till försäljning. Ambitionen är att få den nya byggnaden klassad som Miljöbyggnad Guld, därför ingår mycket trä i byggnaden. Här är också dagsljus och akustik viktiga komponenter.

Flytten till D-huset kommer att ske i två etapper.
I etapp 1 flyttar Universitetsledningen, universitetsförvaltningens kansli, ekonomi- och forskningsavdelningen, HR-avdelningen, Rättsavdelningen och rådsdirektörerna.
I etapp 2 flyttar Kommunikation och Marknad, Fastighetsavdelningen, Internrevisionen, och LiU-IT.

Ett visningsrum på plan 3 i D-huset är under uppbyggnad och kommer att vara klart i april. Här finns möjlighet att se alternativa möbleringar och också prova att sitta och jobba i en öppen kontorsmiljö. Visningsrummet invigs den 16 april klockan 13.00. Rummet bemannas den 17 april kl 9-13 och därefter måndag – fredag i vecka 17 kl 12 – 13.30. Övrig tid har alla på UF tillgång till rummet med LiU-kort.

LiU kommer nu att teckna ett preliminärt hyresavtal med Akademiska Hus, det görs alltid fram tills det att lokalerna är klara.
Kalkylunderlaget finns i presentationen nedan.

Tidplan:
Nedmontering av Origo: september 2016 – november 2016.
Byggnation av nytt studenthus: december 2016 – oktober 2018
D-huset Etapp 1: november 2015 – juni 2016
D-huset Etapp 2: oktober 2018 – september 2019
Zenit: oktober 2018 – mars 2019

Om- och nybyggnaden innebär en minskad area på Campus Valla med 6 500 kvm.
Andelen köpt energi kommer också att minska genom solceller, byte av belysning och en översyn av labblokaler.

Karolina Ganhammar presenterade också prognos över lokalkostnadernas utveckling. Skillnaden i lokalkostnaderna om man räknar inklusive respektive exklusive Campus LiU 2015-projektet blir inte så stora. Hade projektet inte genomförts hade vi ändå varit tvungna att lägga pengar på ombyggnader och förändring. En tabell finns i presentationsmaterialet.

Arbetet i projektet fortsätter nu med brukarmöten för studenthuset, tre möten per funktion väntas vara avslutade i juni.
Brukarmöten för D-huset, etapp 1 avslutas under april
Inför evakuering av fakultetskanslierna startar planeringsmöten i vår. Under evakueringen kommer kanslierna att samlas i Terra.
Andra aktiviteter är möbelinventering och flyttplanering. Ett projektrum öppnar i KY 22 från och med 22 mars.

Nästa informationsmöte är den 19 maj 12.30 – 14. Lokal meddelas senare.

Campus LiU-projektet kommer också att få en funktionsmailadress: campusliu@liu.se. Här når du alltid någon i projektet.

Informationsmöte 120225. Presentationsmaterial.

 


Elisabet Wahrby 2015-03-06
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-03-09