Göm menyn

Beslut om fortsatt projektering

LiU går vidare och tecknar projekteringsavtal med Akademiska hus om viss byggnation i projektet Campus LiU 2015. Det beslutade styrelsen vid sitt senaste möte.

Beslutet är formulerat i ett antal att-satser som kortfattat innebär att LiU tecknar projekteringsavtal med Akademiska hus som omfattar nybyggnation av Origo 2, ombyggnation av Hus D och vissa förändringar i Hus Zenit. LiU ska också pröva alternativa finansieringsformer och riktmärket ska vara att lokalkostnaderna inte ska överstiga 15 procent av universitetets totala kostnader.

Skiss över Origo2, Zenit och D-huset. Bild: FOJAB arkiteter- Projekteringsavtal innebär att Akademiska Hus konsulter nu fortsätter att rita, räkna och projektera för de planerade byggena, säger universitetsarkitekt Karolina Ganhammar. Avsikten är att lämna förslag till preliminärt hyresavtal till styrelsen i november 2014. Det är först då som styrelsen fattar det slutgiltiga beslutet om huruvida projektet ska genomföras.

Bakgrunden till att LiU vill göra de här förändringarna handlar till syvende och sist om studenterna. Ungdomskullarna blir mindre, konkurrensen från andra lärosäten hårdnar och om LiU ska vara det bästa alternativet för universitetsutbildning i landet krävs betydande satsningar på studenternas miljöer. Framför allt gäller det Campus Valla, även om många åtgärder gjorts de senaste åren.
- Det här är viktigt med tanke på att dagens studenter tillbringar allt större del av dygnet på campus, säger Karolina Ganhammar. Det är också viktigt att anpassa lokalerna för att kunna utveckla och tillämpa nya pedagogiska modeller som är en del av det pedagogiska språnget.

Förslaget, som styrelsen tagit ställning till, innebär att på den plats där nuvarande förvaltningshuset Origo ligger bör ett nytt hus byggas. Huset, som kan komma att bli sju våningar högt, har arbetsnamnet Origo2.
Den här byggnaden ska ses som mötesplats som i första hand ska tillgodose studenternas behov av information och rymma de flesta servicefunktioner som studenterna behöver samt ett modernt bibliotek.
- Det här sättet att bygga är något som sker på många universitet världen över, också i Sverige, säger Karolina Ganhammar. Det som skulle bli unikt för LiU är integrationen av ett modernt bibliotek i den här typen av byggnad.

Om man uppför Origo2 frigörs bibliotekets ytor i Hus D. Det skapar då möjlighet att här samla universitetets förvaltning och fakultetskanslierna, som nu sitter utspridda på sju olika ställen på Campus Valla och Mjärdevi.
Också i Hus Zenit skulle ytor frigöras. Här finns då möjlighet att samla de som arbetar med universitetets samverkansuppdrag. Ett centralt placerat samverkanshus tydliggör universitetets uppdrag att samverka med det omgivande samhället.
(Bilden uppe till höger visar hur de tre byggnaderna, Origo2, Hus Zenit och Hus D, skulle kunna se ut. Klicka på bilden för större bild.)

Universitetsarkitekt Karolina GanhammarBibliotekets ytor i D-huset skulle rymma arbetsplatser för uppemot 300 medarbetare inom förvaltningen och fakultetskanslierna. Analyser visar att det är mest ekonomiskt fördelaktigt med en varsam ombyggnad där stora delar av strukturen och rumsindelningen behålls. Arbetsplatserna här skulle då bli en blandning av egna arbetsrum, delade arbetsrum och öppna lösningar.
De arbetsplatser som kommer att finns i Origo2 skulle uteslutande utgöras av öppna kontorslösningar eftersom det vid nybyggnation är betydligt billigare och betydligt mer flexibelt inför eventuella framtida förändringar att bygga öppna kontorslösningar. Analyser visar att man sparar mint sju kvm per medarbetare i en öppen lösning jämfört med eget kontorsrum.
- Vi måste tänka flexibelt, säger Karolina Ganhammar. Idag ägnar vi massor av tid, pengar och kraft åt att bygga om lokalerna i takt med att organisationen förändras, avdelningar flyttar ihop eller isär.

- Styrelsen är positiv till förslaget, fortsätter Karolina Ganhammar. Några har till och med uttryckt oro för att vi nästan är för sent ute, att andra lärosäten springer om oss.
Följer man den tidplan som satts upp för projektet kan hyresavtal tecknas i november 2014, när styrelsen fattat beslut. Då kan evakuering av Origo ske i juli 2015 och rivning i september. Inflyttning i Origo2 skulle då kunna ske i december 2017 och inflyttning i det ombyggda Hus D i januari 2019.
– Hus Origo kommer att behöva evakueras under en lång tid. Här får vi i första hand hitta lösningar inom ramen för de lokaler vi har här på Campus Valla. Exempelvis går det att få fram 40-50 rum i hus Terra. Vi kommer förmodligen också att behöva sätta upp tillfälliga kontorsmoduler.

Alla avdelningar på Universitetsförvaltningen och fakultetskanslierna kommer att bli kontaktade av fastighetsavdelningen för att gå igenom vilka lokalbehov som finns.
– Hösten 2012 genomförde vi en enkätstudie för att skapa en överblick av hur UF och fakultetskanslierna arbetar idag, berättar Karolina Ganhammar. Nu tar vi kontakt igen för att stämma av läget idag och hur behoven ser ut. Det ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet med att fördela ytorna och placera in de olika verksamheterna i husen.
Parallellt kommer universitetsdirektören och prorektor att träffa dekan och kanslichef för fakulteterna, samt avdelningscheferna inom förvaltningen, för en diskussion om hur respektive enhet ser på sina framtid behov. Dessa diskussioner, samt underlaget som tas fram av fastighetsavdelningen, inleder det fortsatta arbetet med att fördela ytorna och placera in de olika verksamheterna i husen.

Läs hela beslutet här
 


Elisabet Wahrby 2013-11-20
Kommentera artikeln: RSS med de senaste kommentarerna på den här artikeln

Stängt för nya kommentarer.

2013‑12‑16 11:22
Hej John,
Det finns ingen annan lämplig plats att bygga på som möjliggör det vi vill åstadkomma i form av en tydlig entré in till campus Valla och som möjliggör en byggnad som tillsammans med D-huset och Zenit kan samla alla de funktioner som förslaget innefattar och som också innebär att vi kan lämna andra förhyrningar. Flertalet olika utbyggnadsalternativ har prövats för befintliga Origo, men inget av dessa fungerar, då huset helt enkelt inte är konstruerat för en utbyggnad. Att bygga nytt är inte mer kostsamt än att ständigt bygga om våra fastigheter, som har begränsade tekniska och konstruktiva förutsättningar. Visst kostar det att demontera en byggnad, men genom varsam nedmontering kan förhoppningsvis en del material återvinnas. En ny byggnad kommer också att ge åtskilligt lägre driftkostnader, en omfattande energiutredning kommer att göras i samband med projekteringen och "Origo 2" kommer i sin gestalt uttrycka den miljömedvetenhet som LiU och Akademiska Hus står för.
2013‑12‑16 11:22
Hej Tobias,
VI kommer inte att bygga några nya byggnader i den norra delen. däremot fortsätter arbetet med att rusta upp bland annat C-huset: först Colloseum och övriga uppehållsytor som tillsammans med en ny BBQ-restuarang blir klara under våren. därefter kommer vi fortsätta att förbättra utbildningsmiljöerna i c-huset och fortsätta påbörjat arbete kring lokaleffektivitet i syfte att göra fler lokaler tillgängliga för lokalbokningen genom att bättre rusta dem för nya pedagogiska modeller.
2013‑12‑13 13:47
Hej,
Finns det ingen annan lämplig mark att bygga på än den där Origo står? Hur mycket får det kosta att använda just den platsen? Jag tänker på förstörda ekonomiska värden genom rivningen och kostnader för flytt och tillfälliga lokaler.
2013‑12‑12 09:58
Kommer det att bli nya lokaler på norra delen av campus? Är väldigt mycket som händer på södra delen där lokalerna redan är fräscha och relativt nya medan A-huset och C-huset får lite ny färg på väggarna och ett par nya eluttag. Jag ifrågasätter var ni satsar era pengar någonstans då dessa små åtgärder inte hjälper i grunden undermåliga undervisningslokaler.
2013‑12‑11 14:52
Hej Philip G,
De delar av gamla Origo som är ovan jord är planerade att rivas. Arkiv och andra utrymmen i källarplanet liksom kulvert kommer att behållas.

hälsningar Karolina G
2013‑12‑11 11:07
Hejhej

Kommer hela gamla Origo huset att gå upp i rök eller kommer det byggas om?


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-01-09